iptables

mjet i administratës për IPv4 pako filtrimin dhe NAT

kopje
37
4
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

detajet |