iptables

mjet i administratës për IPv4 pako filtrimin dhe NAT

kopje
27
4
iptables -A OUTPUT -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

detajet |