iptables

mjet i administratës për IPv4 pako filtrimin dhe NAT

kopje
41
4
iptables -L INPUT

detajet |