iptables

mjet i administratës për IPv4 pako filtrimin dhe NAT

kopje
27
3
iptables -A INPUT -p sctp --chunk-types any DATA:Be -j ACCEPT

detajet |