iptables

mjet i administratës për IPv4 pako filtrimin dhe NAT

kopje
114
23
iptables -A INPUT -p sctp --dport 80 -j DROP

detajet |