iptables

mjet i administratës për IPv4 pako filtrimin dhe NAT

kopje
28
5
iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 139 -m recent --name badguy --set -j DROP

detajet |