iptables

mjet i administratës për IPv4 pako filtrimin dhe NAT

kopje
39
5
iptables -A FORWARD -m recent --name badguy --rcheck --seconds 60 -j DROP

detajet |