iptables

mjet i administratës për IPv4 pako filtrimin dhe NAT

kopje
47
12
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o eth0 -j RATEEST --rateest-name eth0 --rateest-interval 250ms --rateest-ewma 0.5s

detajet |