iptables

mjet i administratës për IPv4 pako filtrimin dhe NAT

kopje
24
2
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 23 -m connlimit --connlimit-above 2 -j REJECT

detajet |