initramfs-tools

një hyrje në shkrim Scripts per mkinitramfs

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL