inet_ntop

convert adresa IPv4 dhe IPv6 nga binary në formë teksti

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL