ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
190
27
ifconfig eth0 192.168.1.101

detajet |