ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
140
27
ifconfig eth0 172.16.126.128 up

detajet |