ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
200
52
ifconfig eth0 up

detajet |