ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
191
39
ifconfig eth1 down

detajet |