gpg

Encryption OpenPGP dhe mjet nënshkrimin

kopje
14
0
gpg --verify sigfile

burim | detajet |

kopje
6
0
gpg -c --cipher-algo AES256 myfile

detajet |

kopje
6
0
gpg --list-keys user_ID

burim | detajet |

kopje
5
0
gpg -sb file

burim | detajet |

kopje
5
0
gpg -se -r Bob file

burim | detajet |

kopje
3
0
gpg --clearsign file

burim | detajet |

kopje
3
0
gpg -u 0x12345678 -sb file

burim | detajet |

kopje
1
0
gpg --import-ownertrust < otrust.txt

burim | detajet |

kopje
1
0
gpg --fingerprint user_ID

burim | detajet |

kopje
0
0
gpg --verify pgpfile

burim | detajet |

kopje
0
0
gpg --export-ownertrust > otrust.txt

burim | detajet |