git-remote

menaxhuar grup depove tracked

kopje
1
0
git remote add linux-nfs git://linux-nfs.org/pub/linux/nfs-2.6.git

7 vite, 5 muaj ago george 4 |