git-mergetool

Run bashkojë mjete të zgjidhjes së konfliktit për të zgjidhur konfliktet bashkojë

kopje
1
0
git mergetool -t diffmerge

8 vite, 8 muaj ago john2 0 | detajet |