git-mergetool

Run bashkojë mjete të zgjidhjes së konfliktit për të zgjidhur konfliktet bashkojë

kopje
2
0
git mergetool -t opendiff

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |