git-clone

Klon një depo në një directory të re

kopje
0
0
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux-2.6 my2.6

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |