git-archive

Krijo një arkiv të fotografi nga një pemë të quajtur

kopje
1
0
git archive --format=tar --prefix=git-1.4.0/ v1.4.0 | gzip >git-1.4.0.tar.gz

7 vite, 5 muaj ago george 4 |