gendsa

të gjenerojë një çelës DSA private nga një grup i parametrave

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL