e2undo

Replay një undo log për një filesystem ext2/ext3/ext4

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL