dmsetup

të ulët nivelin e volumit logjik të menaxhimit

kopje
182
-1
dmsetup create

burim | detajet |

kopje
32
0
dmsetup table

burim | detajet |

kopje
18
0
dmsetup status

burim | detajet |

kopje
16
0
dmsetup info -c --noheadings -j major -m minor.

burim | detajet |

kopje
13
0
dmsetup help

burim | detajet |

kopje
12
0
dmsetup remove

burim | detajet |

kopje
11
0
dmsetup info -c|-C|--columns

burim | detajet |

kopje
10
0
dmsetup rename

burim | detajet |

kopje
10
0
dmsetup remove_all

burim | detajet |

kopje
10
0
dmsetup targets

burim | detajet |

kopje
1
0
dmsetup wait

burim | detajet |

kopje
1
0
dmsetup resume

burim | detajet |

kopje
5
0
dmsetup clear

burim | detajet |

kopje
3
0
dmsetup ls

burim | detajet |

kopje
3
0
dmsetup mknodes

burim | detajet |

kopje
4
0
dmsetup setgeometry

burim | detajet |

kopje
5
0
dmsetup reload

burim | detajet |

kopje
8
0
dmsetup udevflags

burim | detajet |