debconf

drejtuar një program debconf duke përdorur

kopje
0
0
debconf --frontend=readline sh -x my-shell-prog

burim | detajet |

Opcionet: