debconf-set-selections

futur vlera të reja parazgjedhur në bazën e të dhënave debconf

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL