dbus-send

Dërgo një mesazh për një autobus mesazh

kopje
0
0
dbus-send --dest=org.freedesktop.ExampleName \

burim | detajet |