dbus-monitor

debug hetim për të shkruar mesazhet autobus mesazh

kopje
4
0
dbus-monitor "type='signal',sender='org.gnome.TypingMonitor',interface='org.gnome.TypingMonitor'"

burim | detajet |