dbus-launch

Utility për të filluar një autobus mesazh nga një script shell

kopje
3
0
eval `dbus-launch --sh-syntax --exit-with-session`

burim | detajet |