dbus-launch

Utility për të filluar një autobus mesazh nga një script shell

kopje
1
0
dbus-launch gnome-session

burim | detajet |