date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
8
1
date -d '1970-01-01 UTC 946684800 seconds' +"%Y-%m-%d %T %z"

detajet |

Opcionet: