date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
7
1
date +%m%d%H%M%Y.%S

detajet |