date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
9
1
date -d 1may '+%B %-d'

detajet |

Opcionet: