date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
9
1
date --date='25 Dec' +%j

detajet |

Opcionet: