date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
7
2
date --date='3 months 1 day'

detajet |

Opcionet: