date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
6
0
date --date='2 days ago'

detajet |

Opcionet: