date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
12
1
date --date='TZ="Europe/Paris" 2008-10-31 07:30'

detajet |

Opcionet: