date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
8
1
date --date='-1 month' +'Last month was %B?'

detajet |

Opcionet: