date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
4
0
date --iso-8601=ns | tr T ' '

detajet |