date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
5
1
LC_ALL=C TZ=UTC0 date

detajet |