date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
4
0
date --date="2005-02-27 14:19:13.489392193 +0530"

detajet |

Opcionet: