date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
12
1
date +%_d/%_m -d "Feb 1"

detajet |

Opcionet: