date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
4
0
date +%-d/%-m -d "Feb 1"

detajet |

Opcionet: