cut

hequr pjesët nga çdo linjë e dosjeve

kopje
10
1
date | cut -b 1-3

detajet |

Opcionet: