cut

hequr pjesët nga çdo linjë e dosjeve

kopje
20
1
uptime |cut -d , -f 1 | cut -c 2-

detajet |

Opcionet:

  • cut -f, cut --fields
    -F, - fushat = LISTA zgjedhur vetëm këto fusha; gjithashtu të shtypur çdo linjë që përmban ndonjë karakter Delimiter, përveç nëse
  • cut -c, cut --characters
    -C, - karaktere = LISTA zgjedhur vetëm këto karaktere
  • cut -d, cut --delimiter
    -D, - Kufi = DELIM përdorimi DELIM në vend të TAB për terren Delimiter