cut

hequr pjesët nga çdo linjë e dosjeve

kopje
43
1
cut -d ' ' -f1,2 /etc/mtab

detajet |

kopje
21
2
uname -a | cut -d" " -f1,3,11,12

detajet |

kopje
11
1
who | cut -d" " -f1

detajet |

kopje
15
0
cut -c3 file | paste - file

detajet |

kopje
14
2
echo "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" | cut -c 5-

detajet |

kopje
11
1
echo "This is a test" | cut -f1 -d' '

detajet |

kopje
20
1
uptime |cut -d , -f 1 | cut -c 2-

detajet |

kopje
10
1
date | cut -b 1-3

detajet |

kopje
6
1
echo "a|b|c|d|e" | cut -f 3- -d \|

detajet |

kopje
4
1
cat /etc/passwd |cut -d: -f6

detajet |