chown

ndryshimin e pronësisë së një file

kopje
2
0
chown john:john mydoc.doc

8 vite, 9 muaj ago john 0 | detajet |