chown

ndryshimin e pronësisë së një file

kopje
0
0
chown john:john mydoc.doc

8 vite, 10 muaj ago john 0 | detajet |