chown

ndryshimin e pronësisë së një file

kopje
6
0
chown -R root:root /etc/

8 vite, 10 muaj ago john 0 | detajet |

Opcionet: