chown

ndryshimin e pronësisë së një file

kopje
2
0
chown root:staff /u

burim | detajet |